Barclays
 • Organizacija zaštite okoliša i vođenje propisane dokumentacije
 • Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Upotreba opasnih kemikalija

Koja je pravna osnova za provođenje zaštite okoliša

Odjel zaštite okoliša nudi Vam usluge vođenja poslova zaštite okoliša na osnovi:

 • Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)
 • Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11)
 • Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13)
 • Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11)

Organizacija zaštite okoliša i vođenje propisane dokumentacije

 • Utvrđivanje kategorija otpada u skladu s Katalogom otpada prema djelatnosti
 • Ustrojavanje očevidnika o nastanku i tijeku otpada: ONTO, ONTOU, ONTOBA, ONTOG
 • Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima opasnog otpada: Obrazac DFKSO
 • Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada: Obrazac PGO – PO
 • Popunjavanje Pratećih listova za opasni ili neopasni otpad
 • Izrada internih uputa za razvrstavanje otpada i unutarnji nadzor nad izvođenjem aktivnosti zaštite okoliša
 • Evidencija zakonskih obveza
 • Organizacija izrade Analize otpada i/ili otpadnih voda od strane ovlaštenih laboratorija
 • Savjetovanje pri organizaciji privremenog skladištenja otpada
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i /ili zbrinjavanja otpada
 • Suradnja s nadležnim institucijama, Ministarstvima, skupljačima, obrađivačima otpada

Upotreba opasnih kemikalija

Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza ili unosa opasnih kemikalija na teritorij RH koje su označene kao vrlo otrovne T +, otrovne T, štetne Xn, nagrizajuće C i nadražujuće Xi kemikalije obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama.

Određene boje, lakovi i organska otpala sadrže HOS – hlapljivi organski spojevi ili VOC koje ukoliko koristite obvezni ste voditi očevidnike o emisijama HOS – a te dostavljati izvješća u skladu s zakonskom regulativom do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu.

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

 • Elektronska prijava u registar – zahtjev za dodjelu korisničkog računa i lozinke
 • Elektronski unos podataka u Bazu ROO na propisanim obrascima
 • Određivanje Gauss – Krugerovih koordinata
Kontaktirajte nas

Ako ste zainteresirani za naše usluge molimo Vas da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili putem telefona.

Kontaktirajte nas